I
FCSM
Accepta aquesta Llei del Cos de Policia de la Generalitat?

Necessitem aquesta Llei per tal de mantenir l'ordre per a la correcta convivència de tots nosaltres.

------------------------------------------

Titol I El cos de policia

Article 1. Composició

1.1 El cos de policia estarà format pel càrrec de Policia i per tants policies auxiliars com calguen.


Article 2. Funcions

2.1 El cos de policia serà qui garantirà l'ordre en els espais públics de la República mitjançant el kick.


Article 3 Policies Auxiliars

3.1 Són policies auxiliars els ciutadans que tinguen els càrrecs de Jutge, el de President de la Generalitat o el de Conseller en Cap.
3.2 Sols podran actuar quan no hi haja cap policia, o en situacions limit.

Titol II Sancions administratives


Article 4 . - Garantia sancionadora
Només podran ser objecte de kick conductes establertes prèviament en normes amb rang de llei i dins dels límits sancionatoris establerts.

Article 5 . - Spam
1 . Qui cometi spam serà sancionat amb kick de 5 minuts . Cada reincidència serà sancionada amb un kick immediatament superior a l'anterior .
2 . Es considera spam , a efectes d'aquesta llei , la publicació reiterada d'enllaços sense relació amb VirtualPOL que no hagin estat sol · licitats o que no tinguin a veure amb cap de les converses que s'estiguin mantenint en aquest moment .
3 . Perquè es consideri reiteració d'enllaços s'hauran d'enviar 3 o més enllaços en 5 minuts .

Article 6 . - Troll
1 . El que adoptés una conducta troll serà sancionat amb un kick de 15 minuts . Cada reincidència serà sancionada amb un kick immediatament superior a l'anterior .
2 . Es considera conducta troll , a efectes d'aquesta llei , la intervenció per tal de molestar a la resta de ciutadans presents , usant missatges molestos a la vista, obscens , violents o que causin crispació .

Article 7 . - Insults
1 . Qui insulte contra una altra persona serà sancionat amb un kick de 30 minuts . Cada reincidència serà sancionada amb un kick immediatament superior a l'anterior .
2 . Es considera insults , als efectes d'aquesta llei , l'ús de vocabulari groller , vulgar o pejoratiu , amb la intenció de provocar o irritar altre ciutadà .

Article 8 . - Abús d'ordres
1 . Qui cometi abús de l'ús d'ordres serà sancionat amb un kick de 5 minuts . Cada reincidència serà sancionada amb un kick immediatament superior a l'anterior .
2 . S'entén com abús l'ús reiterat de qualsevol de les ordres de VirtualPOL , més enllà d'una intenció informativa , de manera que molesti als ciutadans presents .
3 . Perquè es consideri reiteració d'ordres s'han d'usar 4 o més ordres en 5 minuts .

Article 9 . - Abús de majúscules
1 . Qui cometi abús de l'ús de majúscules serà sancionat amb un kick de 5 minuts . Cada reincidència serà sancionada amb un kick immediatament superior a l'anterior .
2 . Es considera abús de l' ús de majúscules , a efectes d'aquesta llei , l'ús majoritari de majúscules en parlar quan no sigui necessari .

Article 10. - Terrorisme d'Estat
1. Aquell qui realitze actuacions contra la integritat de l'Estat, el correcte funcionament de la democràcia o atacs a la Constitució o a la República serà sancionat amb un kick de 3 a 9 dies


TÍTOL III : Mesures policials

Article 11 . - Servei al ciutadà
Els policies tenen el deure de prestar servei , en qualitat de policia , als ciutadans que així ho requereixin , intervenint si fos pertinent .

Article 12 . - Mesures en el fòrum
Els policies hauran d'enviar a la paperera fils o missatges que continguin spam , troll , insults , abús de majúscules , o estiguin indicats per sentència judicial ferma .

Article 13 . - Investigació i informes
1 . Els policies hauran d'investigar presumptes delictes quan així ho requereixi el ministeri fiscal o un jutge .
2 . La policia podrà crear informes de servei , atestats , diligències o similars , en els quals quedarà reflectida l'actuació policial realitzada . Aquests escrits poden anar acompanyats de documents visuals o audiovisuals i podran ser presentats com a prova davant el jutge .

Article 14 . - Kicks
1 . El kick consistirà en la inhabilitació d'ús de xats , missatgeria privada i fòrum al ciutadà durant el temps que correspongui per la comissió d'una infracció .
2 . Els temps pels quals un policia pot kickejar , en ordre ascendent , per sancions administratives són: 5 minuts , 10 minuts , 15 minuts , 30 minuts , 1 hora , 2 hores , 6 hores , 12 hores,24 hores, 2 dies, 3 dies, 6 dies i 9 dies.
3 . Després d'un kick , el policia haurà d'informar immediatament el seu superior (Conseller en Cap o en absència d'aquest al President de la Generalitat .
4 . En cas de kick per insults , el policia haurà així mateix de comunicar al Ministeri Fiscal a actuar , per si existís delicte d'injúries .

Article 15 . - Comissaria
La policia disposarà del xat de comissaria per , si així ho requereix , demanar a un o diversos ciutadans que l'acompanyin a aquest xat amb motiu de intervenir o posar calma a una disputa .

TÍTOL V: Incompatibilitats.

Els policies no poden ocupar càrrecs electes ni al Govern ni al Parlament, ni poden ocupar el càrrec de jutge. En cas de voler ocupar algun d'aquests càrrecs electes i/o de justícia hauran de dimitir del càrrec de policia.


TÍTOL VI : Del Departament d'Interior.

Article 16 . - Nomenament
1 . El nomenament del responsable d'Interior (Conseller en Cap o Conseller d'Interior) quedarà a potestat de l'executiu.

Article 17 . - Funcions
1 . El Conseller responsable d'Interior serà l'encarregat d'executar el nomenament dels policies, a través d'oposicions, i tindrà el deure de vigilar les seves activitats .
3 . El Conseller en Cap o d'Interior podrà revocar els kicks executats per un policia, si els trobés no procedents .

Article 18 . - Inhabilitació policial
Si el responsable d'Interior trobés improcedent l'acció d'un policia, ha d'expedientar, informant d'això al Govern . La reiteració d'actuacions irregulars implicarà la inhabilitació per al càrrec durant una setmana i l'acomiadament .

¡Difunde este resultado!  
Resultado
Escrutinio
EscrutinioVotos
SI 5 83,33%
 
NO 1 16,67%
 
En Blanco0
Legitimidad: 6 votos, 1 autentificados.
Validez: OK 100,0%
Validez
Argumentos