I
FCSM
Accepta aquesta Llei del Parlament?


Llei del Parlament


TÍTOL I: L’estructura i l’organització general del Parlament dels PaÏsos Catalans.

Article I:
El Parlament dels Països Catalans està format pels Diputats, anomenats pel sistema ‘’Coordinadors’’, que són escollits cada 14 dies en les eleccions marcades pel sistema. El número d’escons màxim és de 7 escons.
a) El principal requisit per poder exercir de diputat és tenir l’examen d’aquest càrrec aprovat. A més, en cas d’empat entre dos o més candidats, es tindrà en compte la major nota. Si l’empat persistís es tindria en compte l’examen de President del Parlament (en cas de no tenir-lo es donarà un marge de 24 hores per fer-lo) i si en aquest cas encara hi hagués un empat es realitzaria un referèndum de 24 hores, en qualitat de segona volta entre els candidats afectats.

Article II.
Els diputats escolliran d’entre els seus membres al President del Parlament (PdP, a partir d’ara). El seu nomenament i funcions es realitzaran d’acord amb la Llei Fonamental de la Separació de Poders (LFSP). El vot d’aquest tindrà un valor doble en els empats de les votacions que faci l’hemicicle.
Després del nomenament del PdP, el President del Parlament convocarà a tots els diputats que s’hauran de reunir al xat ‘’Seu del Parlament’’ per a que el Candidat a la Presidència de la Generalitat faci públic el seu programa de govern, després es farà un debat a l’acte d’investidura per a que els diputats de les diferents forces polítiques del Parlament es posicionin a favor o en contra del candidat; tot seguit el PdP posarà en votació l’elecció del Candidat a la Presidència de la Generalitat (el diputat més diputat d’entre els 7 escollits), en cas de què el Parlament no doni el suficient suport a aquest candidat els diputats que hagin votat en contra estaran obligats ha presentar un govern alternatiu.

Article III.
El President del Parlament seguirà en funcions del càrrec fins l’elecció del seu sustitut, creant fils i votacions per a l’elecció del nou President del Parlament d’acord amb la LFSP.TÍTOL II: Treball parlamentari i desenvolupament de la legislatura.


Article IV: Propostes i projectes de llei.

Proposició de Llei: Llei proposada per un ciutadà o un diputat sense càrrec al Govern.
Projecte de Llei: Llei proposada pel Govern (President/a de la Generalitat, Conseller/a en Cap, Consellers/es.

Quan un ciutadà, membre del govern o diputat amb iniciativa legislativa decideix proposar una llei, el text haurà de contenir les següents parts:
-Etiqueta: (modificable pel PdP)
[URG] per a lleis urgents: canvis ortogràfics/Necesitat imperant motivada: "La votació començarà al mateix moment que el debat, quan el PdP acceptés l’urgència de la proposta"
[ORD] per a ordinàries: És el procediment més habitual "la votación començarà quan el debat s’acaba o 24 hores després d’aquest si no hi hagués la presentació d’alguna esmena".
[EXT] per a extraordinàries: modificacions molt llargues, lleis importants o de caire constitucional "la votació començarà quan tots els dubtes sobre el tema exposat hagin estat resoltes i els canvis més importants explicats, o 48 hores després d’aquests".
-Nom de la llei i contingut proposat (Directament sobre el fòrum ‘’Parlament’’, a part del document ( no serà necessari penjar l’enllaç).
-Motius: Han de ser breus.

Article V: Esmenes parcials i a la totalitat.
Si es creuaren dos o més propostes o es solicités una esmena durant un debat que no fos acceptada per la Cambra (a través de dues votacions ràpides amb la presència de tots els diputats), el procediment seria el següent. El debat continuaria.
Si s’accepta l’esmena parcial substituirà la part del text a la qual pertanyia. la enmienda sería aceptada si en primer lugar se aprueba la modificación de la ley y en segundo lugar la enmienda.
L’esmena a la totalitat consistiria en modificar tots o la gran majoria dels articles del text, es posaria a votació l’esmena i en cas de que no sortís endavant es posaria a votació el text original.

Article VI: Propostes "no de llei".
Dins de les potestats del parlament es troben algunes no necessàriament legislatives. Els debats que no modifiquin lleis serann només accesibles pels Diputats, o pels ciutadans que sol·licitin al PdP una intervenció.
Entraran en la consideració de propostes "no de llei" tots els debats que tractin sobre l’organizació interna o sobre qüestions extrapolades al Poder Legislatiu sense ser purament legislatives.

Article VII: Desenvolupament de la legislatura i advertències.
Tots els diputats hauran de desenvolupar una sèrie de projectes. Per al control del treball, el President del Parlament obrirà un fil de control d’advertències. S’executaran advertències per:
- L’ausència generalitzada als debats sense justificació.
- No votar en alguna de les votacions, tant de propostes i projectes de llei como ‘’no de llei’’.

L’acumulació de tres advertències suposarà la retirada de l’acta de diputat. La retirada d’un acta suposa la pèrdua del càrrec, que passarà al següent diputat més votat.

Article VIII: La dissolució del Parlament
El President del Parlament i/o el President de la Generalitat podran proposar la dissolució del Parlament si:
a) El nombre de diputats (actius) és igual o menor a tres, i aquest dificulta en gran mesura l’acció del parlament.
b) La inactivitat del parlament (sigui quin sigui el seu nombre) està interrumpint l’acció d’altres poders de l’Estat o el normal desenvolupament del país.
c) Hagués una reforma constitucional urgent en marxa que el parlament no estigués tenint en compte a causa de la seva inactivitat o un altre raó.
La dissolució del parlament, per part del President de la Generalitat comportaria la convocatòria d’eleccions extraordinàries anticipades i el cessament de l’anterior legislatura.
El Parlament podrà destituir al President de la Generalitat per dos camins si incompleix les lleis de l’Estat, ignora les seves responsabilitats i/o perd la confiança dels diputats:
-Moció de Confiança: Un diputat o grup parlamentari pot posar en dubte la seva confiança en el Govern, en cas de que proposi que el Parlament es pronuncïi sobre la seva confiança envers el Govern i la majoria de l’hemicicle vota en contra de seguir donant suport al Govern, el President estarà obligat a dimitir del seu càrrec
-Moció de Censura:

Article IX: la convocatoria d’eleccions de forma extraordinaria.
Després de la dissolució del parlament, el President de la Generalitat avançarà les eleccions. Aquestes eleccions sustituiran les següents, així que aquest parlament podria arribar a tenir un extra de dies de legislatura.

Article X: Tancament de la legislatura.
La legislatura vigent es tancarà un dia abans de la celebració d’eleccions parlamentàries pel Molt Honorable President/a del Parlament dels Països Catalans.

Debate: aquí.

¡Difunde este resultado!  
Resultado
Escrutinio
EscrutinioVotos
NO 3 50,00%
 
SI 3 50,00%
 
En Blanco0
Legitimidad: 6 votos, 0 autentificados.
Validez: OK 100,0%
Validez
Argumentos